top of page

Általános szerződési feltételek

és adatvédelmi nyilatkozat

1. A Szolgáltató
Név: Nagy Alexandra egyéni vállalkozó
Székhely: 5000 Szolnok, Szántó körút 24. 2/7
Nyilvántartási száma: 52826393
Adószáma: 69188684-1-36
Statisztikai számjel: 69188684-8559-231-16 
Email cím: synchronicityenglish@gmail.com
Telefonszám: 06-30/576-9938
 
2. A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokon keresztül a Szolgáltató az angol nyelv személyes igény szerinti elsajátításhoz nyújt privát angolórákat a Szolgáltatás megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”).
A Szolgáltatás célja, hogy hozzásegítse a Megrendelőt az angol nyelvvel kapcsolatos céljai (személyes, nyelvvizsga, érettségi) eléréséhez.
3. A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatások keretében tananyagok elkészítésével, előadásával, és a Szolgáltatásokon keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás nyújtója Nagy Alexandra egyéni vállalkozó, aki a megbízást elfogadja.
 
4. A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a választott időpont lefoglalásával - egységárú egy (1) alkalmas angolóra, VAGY négy (4), nyolc (8), vagy tizenkét (12) alkalmas bérlet - megváltásával jön létre jelen szerződés. Jelen szerződés megköthető elektronikus úton, vagy személyesen is. 
A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 
5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben vagy személyesen szóban, számla kibocsátásával kerülnek visszaigazolásra.
 
6. A részvételi díj
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.maganangolora.hu weboldalon, vagy annak aloldalain feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.
 
7. A megbízási díj teljesítése
A Megrendelő a megbízási díjat, az egységárú egy (1) alkalmas angolóra után a lefoglalt időpont teljesítése után közvetlen, készpénz formájában köteles megfizetni, a négy (4), nyolc (8) vagy tizenkét (12) alkalmas bérletek megbízási díját pedig a bérlet első lefoglalt időpontjának teljesítése után közvetlen készpénz formájában, VAGY átutalással 15 napon belül köteles megfizetni.
8.    Számlázás
A megbízási díj kifizetését követő 15 napon belül a Szolgáltató kézi számlát köteles kiállítani, amelyet személyesen, postai úton, vagy emailben igény szerint juttat el a Megrendelőhöz. A Megrendelő a kézi számla kiállítását kifejezetten elfogadja. 
 

9. Lemondási feltételek
A foglalt időpont a teljesítés megkezdése előtt 24 órával ingyenesen lemondható.
Megrendelő a teljesítést megelőző 24 órában nem tudja lemondani a foglalt időpontot. Amennyiben Megrendelő nem jelenik meg a foglalt időpontban, Szolgáltatót ellehetetleníti a szolgáltatás teljesítésétől. Ebben az esetben Megrendelő hozzájárul, hogy a lefoglalt szolgáltatás díjának 100%-át kártérítés formájában megfizeti a Szolgáltatónak.

A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a 3630/576-9938 telefonszámon, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a synchronicityenglish@gmail.com email címre elküldve kezdeményezheti. 
 
10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
 
11. Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
 
12. Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
 
13. Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.maganangolora.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
 
14. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
 
15.  A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.
 
16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
 
17. Panaszkezelés
A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: synchronicityenglish@gmail.com.
 
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
  
Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.maganangolora.hu/aszf weboldalon.
 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 
1. A nyilatkozat célja
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Nagy Alexandra egyéni vállalkozó (Székhely: 5000 Szolnok, Szántó krt. 24. 2/7, Nyilvántartási száma: 52826393, Adószáma: 69188684-1-36, Statisztikai számjel: 69188684-8559-231-16 által a www.maganangolora.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
 
2. Adatkezelő megnevezése
Név: Nagy Alexandra egyéni vállalkozó
Székhely: 5000 Szolnok, Szántó krt. 24. 2/7
Telefonszám: 0630/576-9938
Email cím: synchronicityenglish@gmail.com
 
3. A kezelt személyes adatok köre:
3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Név
Számlázási cím
Telefonszám
Email cím
 
3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.
 
4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.synchronicityenglish.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.
4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 
5. Az adatkezelés időtartama
5.1) A regisztráció és www.maganangolora.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése határozatlan ideig tart.
5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 
 
7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 24. 2/7
Email: synchronicityenglish@gmail.com
7.5) A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 
8. Hírlevelek
8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.
 
9. Záró rendelkezések
9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.maganangolora.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Nagy Alexandra egyéni vállalkozó

bottom of page